سینی و نردبان کابل

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی
Cable-ladder0021

نردبان کابل و یک عبور معتبر

که فارغ از حجم پروژه بهتر است همواره مراقب کابل های انتقالی باشید. به خصوص اگر این کابل ها فشار متوسط و یا فشار قوی باشد. از این رو مسلما به لوازم کمکی مانند نردبان کابل و سینی کابل احتیاج خواهید داشت.